News - True Incube

True Incube ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Ways to Support Early-Stage Startups to Navigate through the Economic Crisis” ในงาน TechSauce Global Summit 2022

#TSGS2022 #TrueIncube #TechSauce #tdpk

จบลงไปแล้วสำหรับงาน TechSauce Global Summit 2022 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางทีม True Incube ได้เข้าร่วมงานในส่วนของ Business matching และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม True Incube ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Ways to Support Early-Stage Startups to Navigate through the Economic Crisis” ร่วมกับผู้บริหารชั้นนำจากหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และ Startup ซึ่งประกอบด้วย ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ (General Manager, True Digital Park), ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร (Executive Vice President Digital Economy Promotion Agency), คุณวรพจน์ กิ่งแก้วก้านทอง (Head of Investment, Beacon VC) และ Mr.Darrell Zhang (Co-Founder, NextBlock)

โดย Key-takeaways ของ True Incube และผู้บริหารทุกท่าน ชี้ว่า

1. ”In the In the Middle of Difficulty Lies Opportunity.“ -Albert Einstein ในทุกๆวิกฤติจะยังคงมีโอกาส สำหรับผู้ที่มองเห็น และพร้อมเสมอ ดังจะเห็นได้ว่า Giant tech companies อาทิเช่น Google, Uber, IBM, และ Amazon ล้วนแต่ก่อตั้งในช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ และยังคงรอดพ้นมาทุกวิกฤติจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก ในทุกวิกฤติมี pain points หรือปัญหาที่ต้องการธุรกิจที่มาช่วยแก้ไข โดยเฉพาะบริษัทฯ ที่สามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค และลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในวิกฤติจะมีโอกาสสำหรับบริษัทฯใหม่ๆ ที่มี Idea ที่ตอบโจทย์ เป็นต้น

ขอบคุณภาพจาก : depa Thailand

2. นอกจากนี้ ในวิกฤติ อาทิเช่น market conditions ปัจจุบัน ที่เข้าสู่ภาวะ recession และถือว่าเป็น funding winter ซึ่งถือเป็นโอกาสสำหรับ startup กลับมาพิจารณา และทบทวนตัวเองในเรื่องต่างๆ เช่น จะปรับตัวอย่างไรในช่วงวิกฤติ, เงินทุนในการดำเนินธุรกิจเพียงพอที่จะผ่านพ้นช่วง recession ไปจนถึงการหาแหล่งเงินทุนได้ทันเวลาหรือไม่, ผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ และสามารถสนองความต้องการของตลาดหรือไม่ ตลอดจะดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤติยังเป็นโอกาสอันดีที่ startup และ ecosystem รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ จากสถิติ บริษัทฯที่มีไอเดีย และการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะผ่านพ้นภาวะวิกฤติไปได้

ขอบคุณภาพจาก : depa Thailand

3. นอกจากนี้ True Incube ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า Startup ควรเลือก strategy ที่เหมาะสมกับตัวเองในช่วงวิกฤติ โดยปัจจัยหลักๆที่จะต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการในช่วงภาวะวิกฤติ อาทิเช่น ลดต้นทุน เป็นต้น จะมาจากสองปัจจัยหลัก ซึ่งได้แก่ Runway (เงินทุนคงเหลือในกิจการ) และประสิทธิภาพของธุรกิจ (ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพสินค้าบริการ, ทีมงาน, และการบริหารจัดการ) เป็นต้น อาทิเช่น - Startup ที่มี runway หรือเงินเหลือในกิจการมากกว่า 24 เดือน ขึ้นไป และมีผลิตภัณฑ์บริการ ที่ตอบโจทย์ตลาดและลูกค้า (product market-fit) ยังมีลูกค้า และรายได้ในช่วงวิกฤติ ควร Stay Aggressive เช่น Marketing ในการ acquire และ retain ลูกค้า เพื่อดึง Market Share จากคู่แข่ง - ส่วน startup ที่มีเงินในกิจการ (Runway) น้อยกว่า 12 เดือน ควรเริ่มมองหาแหล่งเงินทุนจาก ecosystem (เช่น existing LP, new investor, government, และ family&friend), หาก startup ยังไม่มี product market-fit ที่สร้างรายได้ให้บริษัทฯ, ทบทวนในการลดต้นทุนบางส่วน, ตลอดจนทบทวนว่าควรเลิกกิจการไปทำสิ่งอื่นหรือไม่ เป็นต้น ดังคำกล่าวของ Warren Buffet ว่า “Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful.”

ในโอกาสนี้ ทีม True Incube ขอขอบคุณ TechSauce และผู้บริหารฯที่เข้าร่วมเสวนา และทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง และขอเรียนเชิญทุกท่านมาบันทึกความทรงจำดีดีด้วยกันในโอกาสถัดไป

For more information/For English information/For Thai information/Reference