Incubation & ScaleUp Program Batch 5

WHAT’S INCUBATION & SCALEUP PROGRAM

จากการเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนไทย และด้วยทรัพยากรที่กลุ่มทรูและบริษัทในเครือมีนั้น สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและส่งเสริมระบบนิเวศน์ให้กับสตาร์ทอัพได้อย่างยั่งยืน ทรู อินคิวบ์ จึงได้จัดประกวดโครงการ “True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 5 - Startup Grand Prix” ซึ่งเป็นโครงการสําหรับสตาร์ทอัพที่จดทะเบียนบริษัทและมีสินค้าทดลองแล้วที่ต้องการค้นหา ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาด เพื่อขยายตลาดสู่ฐานลูกค้าทั่วประเทศ โดยได้รับการบ่มเพาะและเติบโต ผ่านการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของกลุ่มทรูและบริษัทในเครือในหลักสูตร Incubation & ScaleUp เป็นเวลา 4 เดือน (เปิดรับ 5 ทีม ต่อ 1 รุ่น) ทั้งได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 8,500,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นเงินสดจํานวน 700,000 บาทต่อทีม รวมถึงสื่อในเครือมูลค่า 1 ล้านบาทต่อทีม โอกาสในการได้รับเงินลงทุนเพิ่มเติมสูงสุด 4 ล้านบาท* ต่อทีม โอกาสในการพบนักลงทุนจากทั่วโลกในวัน Synergy Day และโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของ ทรู ดิจิทัลพาร์ค โดยสตาร์ทอัพจะได้รับการสนับสนุนทั้งปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสถานที่ทำงานฟรีเป็นเวลา 1 ปี

วัตถุประสงค์

1. บ่มเพาะให้สตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากโอกาสในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มทรูและบริษัทในเครือในระดับภูมิภาค

2. เป็นผู้นำด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย ส่งเสริมสนับสนุนระบบนิเวศน์ของสตาร์อัพไทย เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญเรื่องนวัตกรรมและธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยมุ่งเน้นการเติบโตของระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพอย่างยั่งยืนเป็นหลักโดยสร้างความสัมพันธ์แบบ Win-Win-Win-Win Relationship (ประเทศชาติ-สตาร์ทอัพ-นักลงทุน-กล่มทรูและบริษัทในเครือ)

3. เปิดโอกาสให้บริษัทสตาร์ทอัพได้ความรู้และคำปรึกษาจากทั้งสามมุมมองคือ มุมมองในระดับบริษัทจำกัด (มหาชน) มุมมองระดับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในไทย และมุมมองในระดับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจจริง พร้อมกับให้โอกาสในการรับเงินลงทุนและการสนับสนุนด้านการตลาด

เงินทุน

สตาร์ทอัพท่ีผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการบ่มเพาะ


คร้ังที่ 1 จํานวนเงิน 700,000 บาท

ครั้งที่ 2 จำนวนเงินเพิ่มเติม 2-4 ล้านบาทต่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากทรู อินคิวบ์เงื่อนไข

แลกกับหุ้นไม่น้อยกว่า 1-9% รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารสัญญา

คุณสมบัติ

  1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงปิดรับสมัคร และมีสินค้าต้นแบบ (Prototype) หรือบริการที่เปิดให้บริการอยู่ในตลาดขณะนี้
  2. มีรายได้ของบริษัทต่อปีไม่เกิน 100,000,000 บาท
  3. มีโมเดลทางธุรกิจที่ชัดเจน สร้างสรรค์ และมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ
  4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

  1. สอดคล้องกับธุรกิจของ True Corporation / Ascend Group และกลุ่มบริษัทในเครือ
  2. ความเหมาะสมของทีมงาน
  3. แนวคิดทางธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาได้จริงและสามารถต่อยอดได้ในระยะยาว
  4. แผนงานทางธุรกิจมีความเป็นไปได้สูงสามารถทําได้จริงด้านเทคนิคและขยายตลาดได้
  5. บริษัทฯ ของผู้สมัคร จะต้องยังไม่จดทะเบียนเป็นบริษัท “มหาชน”
INCUBATION & SCALEUP PROGRAM SCHEDULE
วันนี้ - 10 มิถุนายน 2561 เปิดรับสมัคร
22 มิถุนายน 2561 คัดเลือก 20 ทีม และประกาศผลทาง Facebook True Incube
12 - 13 กรกฎาคม 2561 คัดเลือก 5 ทีม (ณ ทรู อินคิวบ์สเปส)
15 กรกฎาคม 2561 ประกาศผล 5 ทีม
กรกฎาคม - กันยายน 2561 Bootcamp
15 พฤศจิกายน 2561 Synergy Day
จำนวนทีม
3-6
ภาษา
THAI / ENGLISH

INCUBE CAPTAIN (กรรมการผู้คัดเลือก)

Jay Jootar

VC Group

Kla Tangsuwan

Thoth Zocial

Lertad Supadhiloke

SellSuki

Natwut Amornvivat

Deep Pocket

Oranuch Lerdsuwankij

Techsauce

Kampanat Vimolnoht

Ascend

INCUBE COACH

Damien

K. Ake

GDE

K. Awe

JITTA

K. Bank

UX Academy

K. Care

aCommerce

K. Garn

LINE Thailand

K. Hunt

JITTA

K. Jaa

HonestBee

K. Jom

UX Finnovate

K. Korlarp

LINE Thailand

K. Ler

Better Idea

K. Ne

Sellsuki

K. Nuk

2C2P

K. Pan J

GDE

K. Peem

PeakEngine

K. Phao

JITTA

K. Rachit

Accrevo

K. Sam

STYLHUNT

K. Ten

aCommerce

K. Tom

Sellsuki

K. Troy

Globish