True Incube Thailand
Mobile App Challenge Batch3

ในวันนี้ ทรู อินคิวบ์ เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ StartUp ในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายภาคส่วน จึงได้จัดประกวดโครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge x Digital Thailand Big Bang 2017” ซึ่งเป็นโครงการ ประกวดเฟ้นหา Application เพื่อสร้างธุรรกิจ StartUp ที่ประสบความสำเร็จ ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ StartUp ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนักรบทางเศรษฐกิจใหม่และเทคโนโลยีเพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0

รายละเอียดการประกวด คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • • นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่กำลังจะจดทะเบียนบริษัท (ภายใน 30 วันนับจากวันที่สมัคร)
 • • มี Mobile Application หรือกำลังพัฒนา Mobile Application อยู่ในระดับที่พร้อมนำเสนอผลงาน (Prototype หรือ Mock up Version)
 • • จํานวนผู้ก่อตั้งบริษัทไม่ต่ำกว่า 3 คน
 • • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 • กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

  คัดเลือกผู้ชนะ 10 ทีม (ไม่มีรอบคัดเลือก)

  ผู้สมัครเข้าประกวดต้องนําเสนอ Mobile Application และ แนวธุรกิจ Startup ได้ โดยการ pitch นำเสนอ MobileApplication ดังกล่าวเป็นเวลา5นาทีและถามตอบ5นาทีให้แก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจาก บ.ทรูอินคิวบ์จํากัด ณ บริเวณบูธกิจกรรม TrueIncube ภายในงาน DigitalThailandBigBang2017 ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ล1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีในวันที่ 21 หรือ 22 ก.ย. 2017 เวลา 11:00 น. - 17:00 น.


 • 1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนผลผ่าน www.trueincube.com ไม่เกินวันที่ 21 ก.ย. 2017
 • 2. ผู้สมัครจะต้องส่งแผนธุรกิจกิจตามรูปแบบที่กำหนด (True Incube Pitching Presentation Template) ในรูปแบบไฟล์ PDF Download ได้จาก www.trueincube.com เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
 • 3. ผู้สมัคร 1 ทีมมีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน และ ส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน/ทีม โดย สมาชิกในทีมจะต้องไม่มีชื่อเป็นสมาชิกในทีมอื่น
 • 4. ห้ามผู้สมัครนําผลงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรือท้ังหมดของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
 • 5. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge x Digital Thailand Big Bang 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • 6. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge x Digital Thailand Big Bang 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
 • 7. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.trueincube.com
 • 8. ทีมท่ีชนะการประกวดแข่งขันจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และข้อมูลของสมาชิกในทีมพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 23 ก.ย. 2017

 • กำหนดการและสถานที่แข่งขัน
  20 ก.ย. 2017 รับฟังรายละเอียดรางวัลสิทธิประโยชน์,และเงื่อนไขการลงทุนสำหรับผู้สนใจสมัครที่ True Incube Co-Working Space ช้ัน 4 อาคาร Center Point of Siam Square 13.30 - 15.00 น.
  21-22 ก.ย. 2017 รอบตัดสินที่ Pitching Room บูธ True Incube ภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ล อิมแพ็ค เมืองทอง าน 11:00 น. - 17:00 น.
  22 ก.ย. 2017 ประกาศผล 10 ทีม ทางโทรศัพท์และอีเมล์เงื่อนไขการลงทุน 19:00 น.
  23 ก.ย. 2017 ลงนามข้อตกลงเงื่อนไขการลงทุนที่ Pitching Room บูธ True Incube ภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ล อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11:00 น. - 17:00 น.
  24 ก.ย. 2017 ประกาศผลและถ่ายภาพ 10 ทีมผู้ชนะ บริเวณพ้ืนที่กิจกกรรม บูธ True Incube ภายในงาน DigitalThailandBigBang2017 ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ลอิมแพ็ค เมืองทองธานี 14:00น.

  รางวัล, สิทธิประโยชน์, และเงื่อนไขสําคัญ

 • 1. เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจ กับกระทรวงพาณชิย์เพื่อรับเงินลงทุน
 • 2. เงินลงทุน 200,000 บาท สำหรับทีมที่นําเสนอ ios และ android แลกกับการเข้าถือหุ้นบริษัท 2%
 • 3. เงินรางวัลสนับสนุน 100,000 บาท สำหรับทีมท่ีนําเสนออย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง ios หรือ android แลกกับการเข้าถือหุ้นบริษัท 1%
 • 4. มูลค่ารางวัลรวมสูงสุด 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
 • 5. ทรู มีสิทธิ์ท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม (Follow-onInvestment)จำนวน 200,000 บาทซ่ึงเม่ือรวมกับเงินลงทุนขั้นต้นจะแปลงเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 3-4%
 • รับสมัครต้ังแต่วันน้ีถึง 22 กันยายน 2560